Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.